Accountancy

Als ondernemer moet u continu beslissingen nemen. Het is belangrijk dat deze beslissingen gebaseerd zijn op betrouwbare, tijdige en volledige informatie over de financiële positie van uw onderneming. Als ondernemer heeft u dan ook een accountant nodig die thuis is in uw cijfers, deze op deskundige en heldere wijze rapporteert, analyseert en u op basis hiervan kan adviseren en helpen de juiste beslissingen te nemen.

Beslissingen welke niet alleen gericht zijn op het optimale commerciële resultaat maar natuurlijk ook het fiscale resultaat met minimalisatie van heffing en uitsluiting van fiscale risico’s. Daarom heeft u veelal tegelijk ondersteuning nodig van een accountant als deskundige voor de administratieve processen en verslaggeving en een fiscalist als deskundige voor de aangifteverplichtingen. Bij erès accountancy-belastingen treft u deze accountant-adviseur.

Naamloos

Op zoek naar een ervaren en gekwalificeerde MKB accountant die tevens is ingeschreven als registerbelastingadviseur en daarnaast de masteropleidingen notarieel recht, fiscaal recht en fiscale economie heeft voltooid? Zoek niet verder, deze vindt u uitsluitend bij Erès accountancy-belastingen.

De accountant verklaart

Een accountant kan bij historische financiële informatie verschillende soorten opdrachten uitvoeren, afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever en de informatiebehoefte van de gebruikers. Hij rapporteert over de opdracht via een accountantsverklaring. In de praktijk komt een verklaring bij de jaarrekening het meeste voor. Dit kan dan zijn:
– een samenstellingsverklaring;
– een controleverklaring; of
– een beoordelingsverklaring.
Erès accountancy-belastingen helpt de ondernemer bij het maken van de jaarrekening als sam. Controle- en/of beoordelingsopdrachten, waarbij de accountant de door de onderneming zelf opgestelde jaarrekening wordt gecontroleerd of beoordeeld, vallen buiten de dienstverlening.

Rapportages

[/vc_column_text]

U heeft als “kleine ondernemer” niet de wettelijke verplichting de jaarrekening te laten controleren door een accountant. U wilt natuurlijk wel graag dat de onder uw verantwoordelijkheid opgestelde jaarrekening zorgvuldig en professioneel wordt opgesteld conform de geldende wet- en regelgeving. Wellicht nog belangrijker is dat de rapportage gewoon aansluit op uw onderneming en uw wensen, begrijpelijk is en wordt geanalyseerd, besproken en voorzien van adviezen van de accountant.

[/vc_column]

Jaar- en periodieke rapportages

  • accountantsrapport, jaarrekening (inclusief toelichting en samenstelverklaring) en publicatiestukken
  • accountantsrapport, balans en winst- en verliesrekening (als bijlage bij de aangifte inkomstenbelasting en premieheffing)
  • (management)rapportages per kwartaal of halfjaar inclusief bijbehorende cijferanalyses

Incidentele rapportages

  • investerings-, liquiditeits- en/of exploitatieprognoses ten behoeve van een (her)financieringsaanvraag
  • rapportages bij het samenvoegen van ondernemingsactiviteiten en bij omzetting en/of inbreng en overdracht de onderneming
  • rapportages bij staking van de onderneming, ontbinding van rechtspersonen en het ontvoegen van een samenwerking en/of de fiscale eenheid
[/vc_row]

Omvang en kwalificatie van de onderneming

De omvang van de onderneming is, naast de rechtsvorm, bepalend voor de van toepassing zijn wet- en regelgeving.

De ondernemingen gedreven als eenmanszaak of personenvennootschap vallen niet onder het jaarrekeningenregime van (Titel 9 boek 2 van) het Burgerlijk Wetboek en zijn volledig vrijgesteld van publicatieverplichtingen.

De ondernemingen gedreven in de besloten vennootschap (BV) vallen wel onder het jaarrekeningenregime maar zijn vrijgesteld van de wettelijk verplichting de jaarrekening te laten controleren door een (AA of RA) accountant indien ze kwalificeren als klein of micro onderneming.

Deze kleine (en micro-) ondernemingen kunnen verder ook gebruik maken van diverse vrijstellingen wat betreft de inrichting van de jaarrekening en publicatieverplichtingen zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en daarvan afgeleide regelgeving.

De jaarrekeningen van de kleine en micro ondernemingen kunnen opgesteld worden op basis van fiscale grondslagen zoals opgenomen in de Wet vennootschapsbelasting.

Support

Een betrouwbare financiële administratie is van essentieel belang om inzicht te kunnen hebben in het reilen en zeilen van uw onderneming. De zorg voor de financiële administratie kan u geheel of gedeeltelijk uit handen worden genomen als dan niet samen met de salarisadministratie. Hiermee heeft u zekerheid over de kwaliteit van de informatie en administratie en kunt u zich volledig concentreren op het ondernemen.

Support gaat of kan verder gaan dan alleen het (deels) verzorgen van de (financiële) administratie en heeft ook betrekking op analyse en beoordeling van de (ontwikkeling in de) cijfers en op allerlei bijkomende en incidentele werkzaamheden welke gerelateerd zijn aan de administratie.

Elke dag kunt u als ondernemer geconfronteerd worden met vragen betreffende of gerelateerd aan de administratie, financiering van uw onderneming dan wel de bedrijfsvoering zelf waarbij (vertrouwelijke) ondersteuning van een accountant wenselijk is. Bij erès kunt u rekenen op deskundige en integere support.

Verzorgen (deels) van de financiële administratie en tussentijdse rapportages

Voor veel ondernemers is het voeren van de administratie een bron van ergernis. Toch is het van belang om een actueel inzicht te hebben in de stand van zaken van uw onderneming.

Lees meer

Erès neemt deze ergenis weg en maakt alles eenvoudiger en beter beheersbaar indien u de administratie (volledig) laat verzorgen dan wel indien deze samen wordt opgepakt.

De mogelijkheden om de financiële administratie (deels) te automatiseren en al dan niet online te voeren zijn talrijk en worden door even talrijke aantal (software)leveranciers aangeboden voor de MKB-ondernemer (en zijn of haar accountant en of administrateur).

Uiteraard moet hiervan gebruik worden gemaakt daar waar efficiencyvoordelen te behalen zijn maar het kostenaspect moet hierbij niet uit het oog worden verloren en de keuze voor een (online)administratietool betekent nog niet dat alles vanzelf gaat.

Een ondernemer is nu eenmaal geen boekhouder en voor alle ondernemingen die te klein zijn voor een eigen administrateur is het dan wel zo plezierig terug te kunnen vallen op de deskundige (maatwerk)ondersteuning van erès.

Verzorgen van de inrichting en opzet van de administratie

De inrichting van de financiële administratie en de begeleiding bij het opzetten van administratieve procedures en maatregelen van interne beheersing zijn bij uitstek in goede handen bij erès.

Lees meer

Begeleiding bij het opzetten van een efficiënte en effectieve administratieve organisatie is zeker aan te bevelen en laat zich veelal snel terugverdienen door kostenbesparingen in de uitvoering of de controle achteraf.

Hierdoor wordt tevens voorkomen dat beslissingen niet tijdig en/of op basis van onvolledige financiële informatie over uw onderneming worden genomen maar hierdoor kan ook worden voorkomen dat onnodig (of zonder inzicht hierin) bepaalde beheersrisico’s wordt gelopen. Een kwestie van beter voorkomen dan genezen.

Als uw sparringpartner en onafhankelijk deskundige kan erès hieraan bijdragen en tegelijk niet u dus helpen met het opzetten en opstellen van heldere en efficiënte rapportages en deze vervolgens samen met u nader analyseren en op basis hiervan meedenken over verbeteringen in de bedrijfsvoering.

Verzorgen van de salarisadministratie

Een goede salarisadministratie en personeelsadministratie vraagt de nodige kennis, tijd en energie.

Lees meer

Naast reguliere werkzaamheden zoals de salarisverwerking, loonadministratie en het opstellen van contracten krijgt u als werkgever te maken met rapportages, inhoudingen, afdrachten aan onder andere de Belastingdienst en pensioenfonds -of verzekeraar.

Als werkgever vindt u het uiteraard belangrijk dat de salarisbetalingen op de juiste manier gebeuren en dat de aangiften en afdrachten van loonheffing en premies op tijd plaatsvinden maar het complexe stelsel van wet- en regelgeving verandert snel en is lastig bij te houden. Het is wel direct te zien en van invloed op de salarisstrook van uw werknemers.

Erès kan de salarisadministratie in samenwerking met de specialisten voor u (op maat, deels of volledig en online) efficiënt verzorgen zodat u er zeker van bent dat gebruik wordt gemaakt van premievoordelen, zoals premiekortingen en premievrijstellingen, dat de salarisstrook klopt samen met de loonaangifte en premieafdrachten.

Het beoordelen en/of deels opstellen van (resultaat- en of liquiditeits)prognoses

Regeren is vooruit en om (de koers van) uw onderneming beter te beheersen en tijdig te kunnen bijsturen is het opstellen van prognoses van grote waarde.

Lees meer

Het opstellen van prognoses kan u helpen bij het formuleren, toetsen, bijstellen en bereiken van uw doelstellingen en laat de (financiële) effecten zien van de verschillende keuzes die u kunt maken. Het dwingt u tot een goed inzicht in de key-prestaties van uw onderneming.

Erès kan uw (meerjaren)prognoses beoordelen op haar uitgangspunten en veronderstellingen en/of u ondersteunen bij het formuleren van reële uitgangspunten waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden.

Erès kan uiteraard ook de correcte cijfermatige vertaalslag van de door u geformuleerde uitgangspunten en veronderstellingen verzorgen. Een (meerjaren)prognose kan een bevestiging zijn van uw doelstellingen en ideeën voor de toekomst van uw onderneming en kan een basis zijn om periodiek te controleren of de juiste koers nog altijd wel wordt gevolgd.

Advies

Elke ondernemer heeft op zijn manier wel behoefte aan ten minste één goede adviseur en vertrouwenspersoon van wie hij of zij niet alleen advies krijgt op het terrein van accountancy en belastingen maar met wie hij of zij ook gewoon even van gedachten kan wisselen.

Dit geldt zeker ook voor de kleinere ondernemers aangezien bij hem of haar interne ondersteuning bij het opstellen of analyseren van de cijfers en het doorrekenen van de financiële gevolgen van bepaalde beslissingen veelal volledig ontbreekt. Los van de praktische invulling en ondersteuning is het dan ook wenselijk even te kunnen klankborden om te komen tot de juiste beslissingen en te toetsen of de beoogde resultaten nog worden bereikt.

Bij deze ondernemers en binnen familiebedrijven liggen veelal zowel privé en zakelijke overwegingen ten grondslag aan elke beslissing. Extern, onafhankelijk en deskundig advies en toetsing door een vertrouwenspersoon kan dan zeker ook meer rust en zekerheid geven dat de juiste beslissingen genomen worden. Hiervoor bent u bij erès accountancy-belastingen aan het juiste adres.