Belastingen

Als ondernemer is het ondoenlijk om op de hoogte te blijven van alle wetten en regels betreffende de belastingen. De belastingregelgeving verandert immers doorlopend door wijzigingen in de wetgeving en door rechterlijke uitspraken. Het is daarom voor de meeste ondernemers niet mogelijk om de juiste keuzes te maken, optimaal te profiteren van de fiscale faciliteiten, en fiscale risico’s te minimaliseren zonder deskundige ondersteuning.

Als MKB ondernemer heeft u echter een adviseur nodig die niet alleen thuis is het fiscale recht maar ook begrip heeft van uw cijfers en een fiscaal advies eenvoudig kan doorrekenen. Een adviseur die tegelijk met de analyse van uw financiële positie en mogelijkheden ook uw fiscale positie (privé en zakelijk) analyseert, u hierover adviseert en u hierbij kan attenderen op uw fiscale rechten en plichten. Bij erès accountancy-belastingen vindt u deze allround adviseur.

Naamloos

Op zoek naar een ervaren en gekwalificeerde MKB accountant die tevens is ingeschreven als registerbelastingadviseur en daarnaast de masteropleidingen notarieel recht, fiscaal recht en fiscale economie heeft voltooid? Zoek niet verder, deze vindt u uitsluitend bij Erès accountancy-belastingen.

Aangiften

Het correct opstellen en tijdig indienen van de aangiften kan onnodige vragen van de Belastingdienst voorkomen en bespaart u kosten en belastingen. Belastingbesparing zal veelal eerder onderwerp van aandacht en advies zijn geweest maar ook bij het opstellen van de aangifte zelf kunnen, nadat alle relevante informatie verzameld en verwerkt is, nog belastingbesparingen worden gerealiseerd. Uiteraard kan erès accountancy-belastingen alle voorkomende aangiften correct opstellen en indienen en u hierbij adviseren over uw (toekomstige) fiscale positie en mogelijkheden.

Aangiften jaarlijks

Aangifte inkomstenbelasting en premieheffing

Of u nu als directeur voor uw eigen BV werkt, als ZZP-er actief bent of mede-eigenaar bent van een VOF, een ieder moet jaarlijks de aangifte inkomstenbelasting indienen. Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting moet u hierbij de winst vermelden in uw aangifte inkomstenbelasting.

Met de aangiftehulp inkomstenbelasting van de Belastingdienst wordt u zeker op weg geholpen maar de vraag is wel of direct uit uw administratie de winst volgens het fiscale goed koopmansgebruik kan worden afgeleid en of u vervolgens dan ook bekend bent met de vrijstellingen en faciliteiten welke voor ondernemers van toepassing zijn.

Ook als u geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting (omdat gekozen is voor de BV structuur) zijn er nog voldoende fiscale redenen de aangifte inkomstenbelasting te laten verzorgen door erès en u te laten leiden door onder meer het boxenstelsel en de omvangrijke Wet inkomstenbelasting met al haar bijzondere en afgeleide (uitvoerings)regelingen, besluiten en jurisprudentie.

Aangifte vennootschapsbelasting

BV’s zijn uit hoofde van hun rechtsvorm belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De vennootschap onder firma, de besloten commanditaire vennootschap en de gewone maatschap zijn voor de vennootschapsbelasting niet belastingplichtig, zij zijn fiscaal transparant.

Erès is op de hoogte van alle relevante regels voor de vennootschapsbelasting om de aangifte vennootschapsbelasting correct op te stellen. De wet- en regelgeving is wat betreft de winstbepaling afgeleid van de Wet inkomstenbelasting maar hierbij wel aangevuld met soms zeer gecompliceerde (antimisbruik)regels die zijn oorsprong vinden in (en reactie zijn op) de (internationale) mogelijkheden van (concern)structuren. Deze regels kunnen onaangenaam verrassend uitwerken maar tegelijk zijn er ook tal van mogelijkheden en faciliteiten om de onderneming fiscaal optimaal en/of geruisloos te structureren.

Het is dan wel noodzakelijk dat de aangifte zelf de juiste (winst)opgave bevat en aansluit op eerder advies en de aangifte blijft daarbij zeker een goed contactmoment met uw adviseur. Hierbij wordt dan uiteraard niet alleen naar het verleden, heden, maar juist ook naar de toekomst gekeken.

Aangiften periodiek

Aangifte omzetbelasting

Wie belastingplichtig is voor de omzetbelasting (en hiervoor hoef je zeker geen ondernemer voor de inkomstenbelasting te zijn) moet zelf berekenen hoeveel belasting omzetbelasting hij of zij verschuldigd is en moet dit uit eigen beweging tijdig aangeven en betalen.

De Wet omzetbelasting heeft, mede vanwege de fraudegevoeligheid, diverse strikt formele voorwaarden waaraan dient te worden voldaan, denk hierbij bijvoorbeeld aan de factuurvereisten maar ook aan de aanvullende verplichtingen opgenomen in de aangifte zelf bij intracommunautaire leveringen en verwervingen met de aanvullende vragen en de ICP opgave.

De aangifte omzetbelasting dient direct afgeleid te kunnen worden uit de financiële administratie en hierop dus ook te zijn gebaseerd. In het verlengde van het verzorgen van administratie kan eenvoudig ook deze aangifte voor u worden verzorgd door erès, maar ook ondersteuning en controle (aansluiting) periodiek, indien u zelf de administratie verzorgd, is uiteraard mogelijk.

Aangifte loonheffingen

Wanneer u personeel in dienst neemt of indien u zelf start in loondienst als directeur-grootaandeelhouder moet u / de BV zich als inhoudingsplichtige melden bij de Belastingdienst. Het is verstandig om u zo spoedig mogelijk na of zelfs al vóór het in dienst nemen van personeel bij de Belastingdienst te melden.

Het doen van de elektronische aangifte loonheffing kan via de website van de Belastingdienst handmatig worden gedaan voor bedrijven tot maximaal 10 werknemers. In de praktijk is deze manier van aangifte eigenlijk niet te doen, simpelweg vanwege het zeer grote aantal gegevens dat ingevuld dient te worden.

Sociale en fiscale wet- en regelgeving is daarbij complex en sterk onderhevig aan verandering. Als werkgever wilt u optimaal gebruik maken van de mogelijkheden in deze wet- en regelgeving maar tegelijkertijd bijvoorbeeld ook de risico’s van naheffingen beperken. In samenhang met advisering hierover en het verzorgen van de salarisadministratie wordt uiteraard ook de aangiften loonheffing door erès correct en tijdig ingediend.

Aangiften incidenteel

Aangifte dividendbelasting

Als uw BV beschikt over voldoende winstreserves, kan ervoor worden gekozen om een deel daarvan als dividend uit te keren. Voor de dividenduitkering moet aangifte dividendbelasting worden gedaan en omdat de dividendbelasting verschuldigd is binnen een maand na het beschikbaar stellen van het dividend, doet u er verstandig aan de dividenduitkering voor te bereiden.

Voordat u besluit tot een dividenduitkering, is het van belang dat wordt nagegaan of uw vennootschap na de dividenduitkering de kortlopende schulden voor in ieder geval de komende 12 maanden kan blijven voldoen. Is dat namelijk niet het geval, dan zal een dividenduitkering niet mogelijk zijn.

Erès adviseert u over de mogelijkheden en gevolgen van een (voorgenomen) dividenduitkering en helpt u bij het formaliseren van de dividenduitkering en de aangifte dividendbelasting. Zo is de dividenduitkering goed geregeld en voldoet u tijdig aan uw fiscale verplichtingen.

Aangifte schenkbelasting

Heeft u (een) schenking(en) ontvangen, dan moet u wellicht aangifte schenkbelasting doen. De aangifte moet vóór 1 maart van het jaar volgend op het jaar van de schenking bij de Belastingdienst binnen zijn.

Een aangifte schenkbelasting is niet nodig als de ontvangen bedragen onder de normale vrijstelling voor de schenkbelasting vallen. In alle andere gevallen van schenking moet u wel aangifte doen, ongeacht of u nu wel of niet daadwerkelijk schenkbelasting verschuldigd bent. In de aangifte kunt u aangeven welke (verhoogde of speciale) vrijstelling voor u en/of de verkrijging van toepassing is.

Erès kan de aangifte schenkbelasting voor de ontvanger verzorgen maar kan uiteraard ook de schenker adviseren over de mogelijkheden wanneer, en de voorwaarden en bepalingen waaronder, de schenking het beste kan plaatsvinden.

Aangifte erfbelasting

Bij een overlijden moet er veel geregeld worden, zowel juridische, fiscale als praktische zaken terwijl u hier helemaal niet aan wil denken.

Op basis van de wet, een testament van een vooroverleden echtgenoot of partner, het testament van de overledene en de aard en omvang van de nalatenschap, zijn er zeer veel keuzes die (tijdig) gemaakt moeten worden na het overlijden tot en met het doen van de aangifte erfbelasting. Keuzes die niet alleen samenhangen met de aangifte erfbelasting maar ook bijvoorbeeld voor de (overlijdens) aangifte inkomstenbelasting van de erflater.

Erès accountancy-belastingen kan de aangifte erfbelasting voor u tijdig en correct verzorgen en u helpen de juiste keuzes te maken na het overlijden maar zeker ook lang daarvoor bij de redactie van het testament, zodat zo min mogelijk erfbelasting verschuldigd is en ook belastingrente voorkomen wordt.

Support

In het verlengde van het opstellen en indienen van aangiften kan erès accountancy-belastingen u uiteraard ook fiscale support bieden.

De ondersteuning kan bijvoorbeeld gelegen zijn in het adviseren over het tijdig en volledig nakomen van uw fiscale (informatie en/of aangifte) verplichtingen en het voorkomen van fiscale risico’s. Als ondernemer en wellicht werkgever heeft u extra verplichtingen zoals de administratie- en inlichtingenplicht naast en voortkomende uit de aangifteverplichtingen. Ondersteuning hierbij kan nodig zijn, ook achteraf als er controle door de Belastingdienst wordt uitgevoerd.

U zult als ondernemer tegen vele fiscale vragen aanlopen. Het is dan plezierig dat u al deze vragen gewoon direct kunt stellen aan een deskundige en pragmatisch ingestelde professional die ook antwoord geeft op niet gestelde vragen.

Advies

Uiteraard kunt u van uw accountant en fiscalist verwachten dat hij u zal voorzien van adviezen gericht op het realiseren van fiscale voordelen en belangrijk ook het voorkomen of beperken van fiscale nadelen of risico’s.

Adviezen zullen worden opgesteld na en in overleg met u, maar kan zeker ook ongevraagd, indien wijzigingen in wet- of regelgeving of ontwikkeling in de jurisprudentie hiertoe aanleiding geeft. U zult immers hiervan (zeker) niet (altijd) op de hoogte zijn.

Het is goed te weten dat uw accountant en fiscalist onder meer vanwege zijn verplichting tot permanente educatie wel op de hoogte is van voor u belangrijke wetswijzigingen en/of ontwikkelingen hierin samen met de laatste ontwikkeling in de jurisprudentie.

Adviseren over de fiscaal-juridische bedrijfsstructuur

Een belangrijke keuze voor u als ondernemer is de keuze voor de rechtsvorm en structuur van de onderneming. Deze keuze heeft bijvoorbeeld direct gevolgen voor uw administratieve en fiscale verplichtingen en voor uw effectieve belastingdruk.

Lees meer

Dit komt doordat er geen rechtsvormneutrale winstbelasting wordt geheven en de belastingheffing en faciliteiten voor de ondernemer dan wel directeur-grootaandeelhouder verschillend zijn. Ook het opzetten van de juiste vennootschapsstructuur is belangrijk aangezien een verkeerde keuze fiscale beperkingen aan uw onderneming kan opleggen en de belastingdruk direct kan verhogen.

De keuze voor een rechtsvorm en mogelijk daarbij een bepaalde vennootschaps-(en vermogens)structuur is niet absoluut en dient altijd afgestemd te blijven op onder meer de resultaat- en vermogensontwikkelingen van uw onderneming en uw privé situatie. Op grond van fiscale en/of juridische redenen dan wel met het oog op participatie, samenwerking of bedrijfsoverdracht kan herstructurering gewenst zijn.

Erès kan u adviseren over de rechtsvormkeuze en/of bedrijfsstructuur en voor u, in samenwerking met een jurist en/of notaris, de juiste structuur opzetten en aanpassen in verband met de (verwachte) ontwikkelingen van onderneming.

Adviseren over inkomens- en vermogensplanning

Centraal bij de inkomensplanning staat het tijdstip waarop en het effectieve belastingtarief waartegen over het inkomen belasting betaald moet worden. Centraal bij de vermogensplanning staat de fiscale allocatie van het vermogen en de wijze en tijdstip waarop vermogensovergang plaatsvindt.

Lees meer

Het fiscale etiket dat “geplakt” wordt op inkomen en vermogen bepaalt de belastingheffing en de toepassingsmogelijkheden van de diverse fiscale faciliteiten. Afhankelijk van uw situatie en de rechtsvorm waarin u uw onderneming drijft, heeft u deels zelf de mogelijkheid om het fiscale etiket te bepalen en kunt u daardoor direct of indirect belasting besparen.

Ook het moment waarop over uw inkomen of winst en over vermogensoverdracht belastingheffing plaatsvindt is deels zelf te bepalen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het plannen en gebruik maken van fiscale faciliteiten voor de opbouw van de oudedagvoorzieningen of aan het plannen en structuren van de vermogensoverdracht met de warme of koude hand.

In het verlengde van het verzorgen van de fiscale aangiften zal erès u kunnen adviseren over de mogelijkheden om belasting te besparen over uw inkomen en vermogen.

Adviseren bij bedrijfsoverdracht-, overname of herstructurering

Continuïteit van bedrijven en bedrijvigheid is een belangrijk beleidsonderwerp zodat als gevolg hiervan vele fiscale faciliteiten voor bedrijfsoverdrachten bestaan. Naast de faciliteiten voor bedrijfsoverdrachten zijn er tevens veel faciliteiten die fiscale belemmeringen in het opzetten en wijzigen van de juridische bedrijfsstructuur moeten wegnemen.

Lees meer

Het probleem is echter dat de vele faciliteiten voor bedrijfsoverdrachten en/of herstructureringen niet altijd even goed aansluiten op elkaar en op de wensen van de ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf.

Daarbij zijn de faciliteiten opgenomen in verschillende belastingwetten en hebben zij elk verschillende voorwaarden waardoor het voor u als ondernemer onmogelijk is een goed overzicht te hebben van de mogelijkheden specifiek voor uw situatie.

De faciliteiten bieden echter wel mogelijkheden om aanzienlijke belastingvoordelen te behalen, mits de bedrijfsoverdracht tijdig en goed geregisseerd wordt.

Erès kan u hierover adviseren en u wegwijs maken in de vele mogelijkheden, zodat ook in uw situatie de bedrijfsoverdracht of de noodzakelijke herstructurering fiscaal vriendelijk en optimaal kan plaatsvinden