Website disclaimer

Aan de samenstelling van deze website wordt veel zorg besteed. De informatie op deze website heeft een informatief en algemeen karakter. De op of via deze website verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van erès accountancy-belastingen niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook.

Erès accountancy-belastingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door erès accountancy-belastingen gecontroleerd of onderhouden worden. Erès accountancy-belastingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/rechtspersonen die aan opdrachtnemer opdracht heeft/hebben gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer worden aangegaan.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever blijven buiten toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte of opdrachtbevestiging retour is ontvangen, dan wel op het moment dat opdrachtnemer op (mondeling) verzoek van opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever.

3.2. De in artikel 3.1 bedoelde opdrachtbevestiging en/of offerte is gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie en wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3. Telkens indien door opdrachtgever een opdracht aan opdrachtnemer wordt gegeven en deze opdracht door opdrachtnemer wordt aanvaard, komt er een afzonderlijke overeenkomst tot stand.

3.4 Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Informatie van opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

4.2. Opdrachtgever is voorts gehouden opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle gegevens en bescheiden te verstrekken waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor de correcte uitvoering van de opdracht van belang is of kan zijn.

4.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.4. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in artikel 4.1 genoemde verplichting heeft voldaan.

4.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.6. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, aan deze geretourneerd.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

5.2. Opdrachtnemer voert de opdracht uit, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de geldende gedrags- en beroepsregels voor de Accountant-administratieconsulent en/of de Registerbelastingadviseur. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde regels strijdig of onverenigbaar is.

5.3. Opdrachtnemer is slechts bevoegd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen, indien daaromtrent tussen partijen overeenstemming bestaat, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat opdrachtnemer ook zonder bedoelde toestemming bevoegd is dan wel naar het oordeel van de opdrachtnemer de inschakeling van derden noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.

5.4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht ten behoeve van opdrachtgever meer of andere werkzaamheden zijn verricht dan waartoe de opdracht is verstrekt, wordt aan de op die werkzaamheden betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat die werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijn verricht, mits die aantekeningen betrekking hebben op tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gevoerd overleg.

5.5. Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de werkzaamheden gehouden aan de bij, door of op grond van de wet opgelegde verplichtingen, waaronder mede, doch niet uitsluitend, zijn te verstaan de verplichtingen op grond van, die voortvloeien uit en/of gebaseerd zijn op Wet Identificatie bij Financiële Dienstverlening en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties.

Artikel 6 Leveringstermijn

6.1. Indien een termijn is overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden van de opdracht dienen te worden afgerond, dan gaat de termijn niet eerder in dan nadat alle noodzakelijke bescheiden volledig ter beschikking zijn gesteld.

6.2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen dan wel indien dit uit de aard van de opdracht voortvloeit.

6.3. De overeenkomst kan, tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is, door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de opdracht ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 7 Overmacht

7.1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

7.2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in artikel 7.1 zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsverplichting tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

8.2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de bescheiden aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verkregen met uitzondering voor de situatie dat de opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze bescheiden van belang kunnen zijn.

8.3. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1. De rechten met betrekking tot alle (geestes)producten, die door opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden gebruikt, waaronder mede begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d., of die het resultaat zijn van de door opdrachtnemer krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden, waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen e.d., berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voor zover die rechten niet tevens toekomen aan derden.

9.2. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de artikel 9.1. bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn.

9.3. Opdrachtgever is in afwijking van het bepaalde in artikel 9.2. wel toegestaan de in artikel 9.1. bedoelde producten aan derden ter beschikking te stellen, voor zover zulks vereist is ter verkrijging van diens deskundig oordeel over de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, mits opdrachtgever opdrachtnemer informeert over de identiteit van de in te schakelen derde, de aard van de aan deze te verstrekken opdracht en aangeeft welke producten hem ter beschikking zullen worden gesteld.

Artikel 10 Honorarium

10.1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden en wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht.

10.2. Het honorarium voor de krachtens opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door opdrachtnemer gehanteerde uurtarief, dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, en is exclusief omzetbelasting. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte kosten , daaronder begrepen reis- en verblijfskosten en andere kosten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.

10.3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand , per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden, welk tijdsinterval door opdrachtnemer is te bepalen, aan opdrachtgever in rekening gebracht.

10.4. Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium.

Artikel 11 Betaling

11.1. Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden in Nederlandse valuta binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum door middel van storting op of overschrijving naar een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

11.2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de dag van de algehele voldoening.

11.3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, zijn voor rekening van opdrachtgever.

11.4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is , direct opeisbaar.

11.5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 12 Reclames

12.1. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen dertig (30) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig (30) dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden.

12.2. Reclames als in artikel 12.1 bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

12.3. Indien en voor zover opdrachtgever terecht reclameert, heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 13 Opzegging

13.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

13.2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van opdrachtgever eisen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade van opdrachtgever welke het rechtstreeks gevolg is van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor hem uit artikel 5.1. voortvloeiende verplichting, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

14.2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot een maximum van drie (3) maal het bedrag van het honorarium voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.

14.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit de artikelen 4.1 en 4.2 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.3 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.

14.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

14.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens het vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

14.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

14.7. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever is ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het (gebrekkig) geleverde.

14.8. Onverminderd het vorenstaande is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van opdrachtnemer komt.

Artikel 15 Internetgebruik

15.1. Tenzij partijen anders overeenkomen, zal de communicatie (verzenden en ontvangen van berichten al dan niet voorzien van bijlagen) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post. In het geval van twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van een door middel van elektronische post ontvangen bericht, is de inhoud van het door de afzender verzonden bericht bepalend.

15.2. Indien de uitvoering van de opdracht tevens geschiedt met behulp van elektronische post, zal opdrachtnemer redelijkerwijs van hem te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat bij het verzenden of ontvangen van berichten, zowel in de verhouding tot opdrachtgever als in de verhouding tot derden, storing of vertraging dan wel wijziging of verminking van gegevens optreedt. Opdrachtnemer aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van elektronisch dataverkeer als hulpmiddel bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 16 Opschortingsrecht

Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, behoudens indien en voor zover het kennelijk belang van opdrachtgever zich daartegen verzet.

Artikel 17 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden

Artikel 18 Bescherming persoonsgegevens

18.1. Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan Opdrachtgever, en/of diens cliënten of derden kan verwerken in het kader van (i) een Opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt, (ii) het voldoen aan een wettelijke verplichting, (iii) optimalisering van de dienstverlening en (iv) interne zakelijke doeleinden.

18.2. Opdrachtgever staat er voor in dat door hem verstrekte c.q. van hem afkomstige persoonsgegevens door Opdrachtnemer verwerkt mogen worden en vrijwaart Opdrachtnemer voor alle geleden schade in verband met claims van derden met betrekking tot de niet-naleving van de toepasselijke nationale en buitenlandse wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

18.3. Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens te beschermen.

18.4. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 19 Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

19.3. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen.

Klacht- en tuchtrecht

Accountants (NBA)

Wie een accountant voor een bepaalde dienst inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Een accountant heeft zich immers te houden aan gedrags- en beroepsregels. Toch kan het voorkomen dat u als opdrachtgever niet tevreden bent over het werk van de accountant, de wijze waarop u bent behandeld of de hoogte van de declaratie.

Uiteraard bespreekt u uw klacht eerst maar mocht deze vervolgens niet naar volle tevredenheid zijn behandeld kunt u de klacht of het geschil voorleggen aan een (of meer) van de daarvoor in het leven geroepen instanties voor accountants.

Meer informatie klacht- en tuchtrecht accountant

Belastingadviseurs (RB)

Adviseurs die lid zijn van het Register Belastingadviseurs (RB) beschikken over actuele vakinhoudelijk kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de geboden prestatie of dienstverlening van de belastingadviseur.

Uiteraard bespreekt u uw klacht eerst maar mocht deze vervolgens niet naar volle tevredenheid zijn behandeld dan kunt u een klacht indienen bij de Raad van Tucht. De RB leden zijn gebonden aan het Reglement op de Tuchtrechtspraak.

Meer informatie klacht- en tuchtrecht belastingadviseur

Privacy statement

Gegeven de aard van de dienstverlening verwerkt Erès accountancy-belastingen persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe Erès accountancy-belastingen met persoonsgegevens omgaat.

Als u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Erès accountancy-belastingen, laat dit dan vooral aan ons weten. Erès accountancy-belastingen zal zo snel mogelijk reageren op uw vraag of klacht, maar tenminste binnen vier weken.

Erès accountancy-belastingen kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Klanten, leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Erès accountancy-belastingen zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Erès accountancy-belastingen heeft een privacybeleid ontwikkeld dat is afgestemd op (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings)maatregelen.

Erès accountancy-belastingen verkrijgt persoonsgegevens van uzelf dan wel via derden in het kader van onze dienstverlening. Erès accountancy-belastingen gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn.

Voor zover Erès accountancy-belastingen als verwerker optreedt, verwerkt zij de gegevens die zij van de verwerkingsverantwoordelijke ontvangt.

Erès accountancy-belastingen verwerkt over het algemeen de volgende categorieën van persoonsgegevens van de hierna genoemde categorieën betrokkenen:

 • Klanten en leveranciers: NAW-gegevens, contactgegevens zoals e-mailadres, accountgegevens (portal ed), door klanten/leveranciers verstrekte gegevens, wettelijk vereiste gegevens, etc.
 • Bezoekers van de website: IP-adres, accountgegevens, gedrag op de website, ingevoerde gegevens, etc.
 • Werknemers: NAW-gegevens, Geboortedatum/plaats, geslacht, contactgegevens zoals e-mailadres, pasfoto, BSN-nummer, personeelsnummer, etc.

Afhankelijk van het doel van de verwerking en de rol van Erès accountancy-belastingen (verwerker / verwerkingsverantwoordelijke) kunnen ook andere gegevens worden verwerkt.

Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen, (subsidie)aanvragen en de salarisadministratie is Erès accountancy-belastingen wettelijk verplicht het BSN-nummer te verwerken.

Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Erès accountancy-belastingen uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

Voor het verzorgen van een salarisadministratie, het verzorgen van loonaangifte en de aan- en afmeldingen bij pensioenverzekeraars, verzuimverzekeraars en arbodiensten kunnen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens omtrent de gezondheid worden verwerkt.

Erès accountancy-belastingen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Nakoming van de overeenkomsten met leveranciers en klanten van Erès accountancy-belastingen.
 • Een goede en efficiënte dienstverlening en bedrijfsvoering.
 • Het verrichten van administratieve handelingen.
 • Het onderhouden van contact en het verbetering van de dienstverlening.
 • Facturering en het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen en het voeren van geschillen.

Erès accountancy-belastingen gebruikt persoonsgegevens uitsluitend als een van de grondslagen van toepassing is, die in de wet worden genoemd.

Erès accountancy-belastingen verwerkt bepaalde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze is van toepassing op bijvoorbeeld de financiële- en salarisadministratie en de plicht tot meewerken aan fiscale controles.

Daarnaast is Erès accountancy-belastingen in de bedrijfsvoering gehouden aan enkele wettelijke plichten, zoals het verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) Wwft.

Tevens verwerkt Erès accountancy-belastingen persoonsgegevens, omdat Erès accountancy-belastingen of een derde (de klant, leverancier of een andere partij) hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het uitvoeren van de met de klant/leverancier gesloten overeenkomst.
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.
 • De verbetering van haar diensten.
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal toestemming afzonderlijk worden gevraagd.

In het kader van haar dienstverlening kan Erès accountancy-belastingen persoonsgegevens uitwisselen.

Erès accountancy-belastingen kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, organisaties voor archiefbeheer gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Erès accountancy-belastingen aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst, de FIOD of de AFM.

Als derden noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.

Erès accountancy-belastingen vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Erès accountancy-belastingen passende beveiligingsmaatregelen genomen op een niveau dat noodzakelijk is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens.

Alle medewerkers van Erès accountancy-belastingen hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig hebben.

Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten. Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen voor de betrokkenen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en indien vereist bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Erès accountancy-belastingen zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Erès accountancy-belastingen zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven. Hieronder worden deze rechten toegelicht.

 • Informatie; betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over bestaan en doel van de verwerking vóórdat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzage; U kunt vragen om inzage als u denkt dat Erès accountancy-belastingen persoonsgegevens van u verwerkt, Erès accountancy-belastingen geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking(en) waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Rectificatie of gegevenswissing; Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die Erès accountancy-belastingen van u verwerkt niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u Erès accountancy-belastingen vragen uw gegevens te wissen. Erès accountancy-belastingen zal dit verzoek doorvoeren, behalve wanneer er dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen. Erès accountancy-belastingen zal u informeren over het al dan niet doorvoeren van een correctie of gegevenswissing.
 • Beperking en bezwaar; U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en Erès accountancy-belastingen te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal Erès accountancy-belastingen uw verzoek honoreren. Erès accountancy-belastingen zal haar besluit aan u melden.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen.